Lukk

Tjenester

Vi produserer, leverer og vedlikeholder kuldeanlegg til de fleste formål. Vi har utført rutinemessig vedlikehold på kuldetekniske anlegg i 25 år.

Vedlikehold

Buskerud Kulde har utført rutinemessig vedlikehold på kuldetekniske anlegg i 25 år. 

Rutinemessig vedlikehold reduserer muligheten for akutt driftsstans.

Dette vedlikeholdet gir økonomisk gevinst i form av optimalt justerte anlegg. Vedlikeholdet består av to servicebesøk per år til avtalt pris.

Hovedservicen utføres før forventet toppbelastning av anlegget.

Rutinemessig vedlikehold gir fordeler som prioritert kunde. Buskerud Kulde har en vaktavtale som kun omfatter kunder med vedlikeholdskontrakt.

Ditt anlegg blir fulgt opp av våre serviceteknikere med fagbrev og du kan føre en tett dialog med vårt personell.

Vår stab har velutstyrte servicebiler og lang erfaring med montasje, inspeksjon og vedlikehold av kuldeanlegg. Vi leverer en rask og rimelig gjennomføring av alle oppdrag. 

Ta kontakt med oss for et spesifisert tilbud på vedlikehold av ditt anlegg.

Service

Våre serviceteknikere innehar den kompetanse som skal til for å sikre trygg drift av ditt kuldeanlegg.

Vi sørger for at de til en hver tid har gyldige sertifikater som FSE,.- F gass,-  Varme arbeider,- Bruk av Personløfter og Sertifikat for hardlodding.
Inngår man serviceavtale med oss inkluderes tilgang til vår vaktordning.

Rådgivning

Har du behov for rådgivning om driften av ditt kuldeanlegg kan du kontakte oss.

Vi har kunnskap om vedlikeholdsrutiner,- lovpålagte krav og fornuftig energiforbruk.
Har du behov for en langsiktig plan kan vi gi deg råd om forventet levetid på anlegg,- rekkefølge for utskifting og estimat over hva man må forvente av kostnader.

F gass kontroll

I alle EU,- og EØS-land er det nå krav til at alle anlegg som inneholder mer enn 5 tonn CO2 ekvivalent fylling HFK/F-gass skal kontrolleres årlig mht lekkasje.

Bruker(Operatør)skal besørge at det gjennomføres kontroll og at det føres regnskap med etterfylling og vedlikehold. Det skal også finnes et ajour anleggsregister til enhver tid. 

EU har i revidert F-gassforskrift satt intervallene for inspeksjon slik: 

  • Under 5 tonn CO2 Ingen krav til inspeksjon
  • 5-50 tonn 1 gang pr 12 mnd, 
  • Over 50 tonn 1 gang pr 6. mnd. 
  • Over 500 tonn CO2 hver 3. mnd. 

Anlegget skal fra nå av ha en tydelig merking som viser fyllingen omregnet til CO2 ekvivalent. Nye anlegg levert av oss merkes fortløpende. For eksisterende anlegg med servicekontrakt merker vi disse på nytt ved neste planlagte service.
Kontakt oss for ytterlig informasjon om ønskelig.

I Norge er det Miljødirektoratet som forvalter regelverket og besørger kontroll. På deres hjemmeside kan man finne ytterlig informasjon om regler og hvordan disse skal etterleves. 

Alle som arbeider med slike anlegg må ha et gyldig F-gass sertifikat. Det er særskilte sertifikater for firmaer og for den enkelte tekniker. 
Det er 4 forskjellige kategorier av sertifisering, hver kategori gir spesifikke rettigheter. Sertifikatene får ved revisjon av F-gassdirektivet en gyldighet på 5 år. 
Buskerud Kulde AS er sertifisert i høyeste kategori (Kategori 1) og vårt opplegg for rutine-vedlikehold tilfredsstiller kravene i F-gass forskriftene. De kunder som har gyldig serviceavtale har automatisk F-gass kontroll på sitt anlegg. 
Vi besørger registrering av etterfylling og loggføring av alle inngrep. Vi arkiverer disse data i 10 år. (Kravet i F gass direktivet er 5 år.) 
For anlegg hvor det ikke er gyldig serviceavtale må anleggets eier eller operatør selv besørge F-gasskontroll. Vi ser oss ikke i stand til å utføre F-gass kontroll uten å ha en løpende oppfølging av anlegget.

I F gass forskriften og i andre avtaler som Kyoto-Protokollen har man besluttet at bruken av F-gass bruk skal reduseres. Dette iverksettes skrittvis med mål om 80 % reduksjon innen 2030. Det arbeides med et kvotesystem med perioden 2009-2012 som basis. 

Allerede 1. januar 2020 vil det bli restriksjoner på etterfylling med nyF-gass med GWP over 2.500 på anlegg hvor den totale miljøfare utgjør 40 tonn CO2 ekvivalent eller mer. Har man renegert medie kan man etterfylle til 2030.
Det betyr at man må finne en erstatning for R 507 og R 404 hvis anleggets fylling i dag er over 10 kg. Har man anlegg som kommer i denne kategorien må man lage en plan for videre drift av anlegget allerede nå. Ta høyde for økning pris på mediet og avgifter.
(Manko på nytt medie kan gjøre at man også for mindre anlegg bør ha en avviklingsplan). Kontakt oss for råd og innspill til en slik plan.

Husk at man kan søke refusjon for avgift ved innlevering av avtappet medie. Innlevering av R 507/ R 404 kan delvis finansiere konvertering til R 448 / R 449.

Personvern
© 2023 Buskerud Kulde AS. All rights reserved.

Design: Tress Design | CMS/programmering: Monoform